Archive for the ‘Slovní druhy’ Category

 

1. Podstatná jména / Substantiva – 19. Leden, 2009

Podstatná jména latinsky Substantiva jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů a určujeme u nich:

Rod:

 • mužský ( ten dům )
 • ženský ( ta dívka )
 • střední ( to jablko )

Číslo:

 • jednotné ( chlapec )
 • množné ( chlapci )

Poznámka:

 • Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo )
 • Podstatná jména pomnožná - mají pouze množné číslo, i když označují pouze jednu věc ( dveře, Čechy )
 • Podstatná jména látková - mají pouze jednotné číslo, označují látku bez ohledu na množství ( voda, mouka )

Pád:

 1. kdo, co? ( Nominativ )
 2. koho, čeho? ( Genitiv )
 3. komu, čemu? ( Dativ )
 4. koho, co? ( Akuzativ )
 5. oslovujeme, voláme ( Vokativ )
 6. ( o ) kom (  o ) čem? ( Lokál )
 7. kým, čím? ( Instrumentál )

Vzor:

 • Rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce
 • Rod mužský neživotný - hrad ( les ), stroj
 • Rod ženský - žena, růže, píseň, kost
 • Rod střední - město, moře, kuře, stavení
Posted in Slovní druhy

2. Přídavná jména / Adjektiva – 19. Leden, 2009

Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.

Druhy:

 • tvrdá
 • měkká
 • přivlastňovací

U přídavných jmen určujeme:

Rod:

 • mužský ( nový dům )
 • ženský ( pěkná dívka )
 • střední ( červené jablko )

Číslo:

 • jednotné ( nový dům )
 • množné ( nové domy )

Pád:

Stejně jako u podstatných jmen

 1. kdo, co? ( Nominativ )
 2. koho, čeho? ( Genitiv )
 3. komu, čemu? ( Dativ )
 4. koho, co? ( Akuzativ )
 5. oslovujeme, voláme ( Vokativ )
 6. ( o ) kom (  o ) čem? ( Lokál )
 7. kým, čím? ( Instrumentál )

Například: 1. pád: nový dům, 2. pád nového domu, atd.

Vzor:

 • pro přídavná jména tvrdá: mladý, mladá, mladé
 • pro přídavná jména měkká: jarní, jarní, jarní
 • pro přídavná jména přivlastňovací: otcův, otcova, otcovo, matčina, matčina, matčino

Stupeň:

 1. stupeň: nový
 2. stupeň: novější
 3. stupeň: nejnovější
Posted in Slovní druhy

3. Zájmena / Pronomina – 19. Leden, 2009

Zájmena latinsky Pronomina zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují.

Druhy:

 • osobní ( já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné se )
 • přivlastňovací ( můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj )
 • ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám )
 • tázací ( kdo, co, jaký, který, čí? )
 • vztažná ( kdo, co, jaký, který, čí, jenž )
 • neurčitá ( někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, kdosi, cosi, všechen, každý … )
 • záporná ( nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný )

Vzor:

 • pro zájmena tvrdá: ten
 • pro jmena měkká: náš
 • pro jmena složeného skloňování: mladý, jarní

U zájmen určujeme stejně jako u podstatných jmen a přídavných jmen:

Rod:

 • mužský
 • ženský
 • střední

Číslo:

 • jednotné
 • množné

Pád:

 1. kdo, co? ( Nominativ )
 2. koho, čeho? ( Genitiv )
 3. komu, čemu? ( Dativ )
 4. koho, co? ( Akuzativ )
 5. oslovujeme, voláme ( Vokativ )
 6. ( o ) kom (  o ) čem? ( Lokál )
 7. kým, čím? ( Instrumentál )

Skloňování zájmen

Zájmena lze rozdělit podle trojího typu skloňování:

Zájmena bezrodá mají zvláštní skloňování ( já , 2.p. = 4.p. mě/mne, 3.p. = 6.p. mně)

Rodová zájmena , která mají skloňování zájmenné – podle tvrdého vzoru ten, např. onen, tento, kdo nebo měkkého vzoru náš, např.váš, jenž, co.

Rodová zájmena, která mají skloňování adjektivní podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní např. jaký, který, takový, žádný, můj, svůj, čí, něčí, čísi, ničí

Posted in Slovní druhy

4. Číslovky / Numeralia – 19. Leden, 2009

Číslovky latinsky Numeralia jsou slova číselného významu, která označují počet, pořadí, násobnost apod dělíme je na:

 • určité ( jeden, dva … lze je rovněž napsat číslicí )
 • neurčité ( mnoho, málo - nelze napsat číslicí )

Druhy:

 • základní ( ptáme se na ně otázkou kolik? )
 1. určité: jeden, dva … sto
 2. neurčité: několik, mnoho
 • řadové ( ptáme se na ně otázkou kolikátý? )
 1. určité: první, druhý … stý
 2. neurčité: několikátý
 • druhové ( ptáme se na ně otázkou kolikerý? )
 1. určité: jedny, dvoje, dvojí
 2. neurčité: několikerý
 • násobné ( ptáme se na ně otázkou kolikrát, kolikanásobný? )
 1. určité: jedenkrát, dvakrát … stonásobný
 2. neurčité: několikrát

Vzor:

 • Rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce
 • Rod mužský neživotný - hrad ( les ), stroj
 • Rod ženský - žena, růže, píseň, kost
 • Rod střední - město, moře, kuře, stavení

U číslovek určujeme stejně jako u podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen:

Rod:

 • mužský
 • ženský
 • střední

Číslo:

 • jednotné
 • množné

Pád:

 1. kdo, co? ( Nominativ )
 2. koho, čeho? ( Genitiv )
 3. komu, čemu? ( Dativ )
 4. koho, co? ( Akuzativ )
 5. oslovujeme, voláme ( Vokativ )
 6. ( o ) kom (  o ) čem? ( Lokál )
 7. kým, čím? ( Instrumentál )

Posted in Slovní druhy

5. Slovesa / Verba – 19. Leden, 2009

Slovesa latinsky Verba jsou slova, která vyjadřují děj, a to činnost ( nést ) nebo stav ( ležet ) určujeme u nich:

Osobu:

Jednotné číslo:

 1. ty
 2. on, ona, ona

Množné číslo:

 1. my
 2. vy
 3. oni, ony, ona

Číslo:

 • jednotné ( singulár ): nesu
 • množné ( plurál ): neseme

Čas:

 • přítomný ( prézens ): nesu
 • minulý ( préteritum ): nesl jsem
 • budoucí ( futurum ): ponesu

Způsob:

 • oznamovací ( indaktiv ): nesu
 • rozkazovací ( imperativ ): nes!
 • podmiňovací ( kondicionál ): *
 1. *přítomný: nesl bych
 2. *minulý: byl bych nesl

Slovesný rod:

 • činný ( aktivum ): nesu
 • trpný ( pasivum ): jsem nesen

Vid:

 • dokonavý ( vyjadřuje děj ukončený): donesl jsem
 • nedokonavý ( vyjadřuje děj probíhající ): nesu

Třídu:

 1. tř. zakončení - e: veze
 2. tř. zakončení - ne: žne
 3. tř. zakončení - je: poletuje
 4. tř. zakončení - í: hází
 5. tř. zakončení - á: běhá

Poznámka:rozdělení sloves  do tříd určujeme podle zakončení slovesa ve 3. osobě jednotného čísla v přítomném času oznamovacího způsobu.

Vzor:

 1. tř.: nese, bere, maže, peče, umře
 2. tř.: tiskne, mine, začne
 3. tř.: kryje, kupuje
 4. tř.: prosí, trpí, sází
 5. tř.: dělá

Poznámka: nepravidelná slovesa: být, chtít, vědět, jíst - nelze u nich určit třídu a vzor!

Děkujeme za rozšíření stránky v komentářích - Hance!

JMENNÝ ROD (někdy je patrný rod objektu, k němuž je směřován děj jako: “byl polapen -> m. ž. , byla polapena -> buďto střední (pokud jde o množné číslo) nebo ženský (o jednotné), bylo polapeno -> střední” a určení

DRUH SLOVESNÉHO TVARU na “verbum finitum (= sloveso, které samo o sobě tvoří ve větě přísudek) / infinitiv (neurčitý tvar slovesa) / příčestí činné / příčestí trpné”.

Posted in Slovní druhy

6. Příslovce / Adverbia – 19. Leden, 2009

Příslovce latinsky Adverbia jsou slova, která vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností

Druhy:

 • místa ( zde, tady )
 • času ( brzy )
 • způsobu ( špatně )
 • příčiny, důvodu ( proto )
 • míry ( velmi )

Stupňování: 1. st. krásně, 2. st. krásněji, 3. st. nejkrásněji

Posted in Slovní druhy

7. Předložky / Prepozice – 19. Leden, 2009

Předložky latinsky Prepozice se pojí s podstatnými jmény ( na stole ), zájmeny ( se mnou ) nebo číslovkami ( po dvou )

Druhy:

 • vlastní ( na, s, k, před, pod, nad … )
 • nevlastní ( vedle, okolo ) - mohou být i jiným slovním druhem *

* Stál vedle mne - “vedle” je předložka nevlastní. Byl úplně vedle - “vedle” je příslovce

Posted in Slovní druhy

8. Spojky / Konjunkce – 19. Leden, 2009

Spojky latinsky Konjunkce jsou slova, která spojují větné členy nebo věty

Druhy:

 • souřadicí ( a, i, ani, nebo, ale neboť … )
 • podřadicí ( že, aby, když, protože, jestliže ačkoli … )
Posted in Slovní druhy

9. Částice / Partikule – 19. Leden, 2009

Částice latinsky Partikule uvozují věty, vyjadřují zvolání, přání, rozkaz apod.

Příklad: ať, kéž, asi, snad, prý … ( např. At odejde )

Posted in Slovní druhy

10. Citoslovce / Interjekce – 19. Leden, 2009

Citoslovce latinsky Interjekce jsou slova, která vyjadřují:

 • nálady ( ach, brr )
 • city ( oh )
 • hlasy ( haf. vrkúú )
 • zvuky ( prásk )

Děkujeme za rozšíření stránky v komentářích - Hance!

1) ZVUKOMALEBNÁ (haf, prásk, ťapťapťap, vrz…)

2) SUBJEKTIVNÍ/POCITOVÁ (hurá!, doháje, sakrapráce, ejchuchů…)

3) KONTAKTOVÁ / VYBÍZECÍ (viď, bacha, že jo, huš, prr…) a

4) FORMÁLNÍ - ta, která jsou vyloženě podmíněná jen konvencí - i u zvukomalebných tam sice nějaká konvenčnost je (ČJ: kykyryký, ale FJ: kokoriko), ale slovo je pořád motivované nějakým hmatatelnějším, stejnavým podnětem a bývá si napříč jazyky podobné. Příklady tu ovšem mluvnice neuvádí a sama je raději vymýšlet nebudu, nerada bych mystifikovala. Každopádně to bude asi velmi chudá skupina citoslovcí. a není moc potřeba příklady znát.

Posted in Slovní druhy