Slovní Druhy .cz - Český jazyk, slovní druhy a testy

na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.

Naleznete zde tyto slovní druhy:

Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují

1. Podstatná jména ( Substantiva )

2. Přídavná jména ( Adjektiva )

3. Zájmena ( Pronomina )

4. Číslovky ( Numeralia )

5. Slovesa ( Verba ) - časují se

Slova Neohebná - neskloňují se

6. Příslovce ( Adverbia )

7. Předložky ( Prepozice )

8. Spojky ( Konjunkce )

9. Částice ( Partikule )

10. Citoslovce ( Interjekce )

Poznámka: Uvedený text v závorce je název jednotlivých slovních druhů v latinském jazyce.

Abyste mohli ověřit zde nabyté informace o slovních druzích, byl pro Vás připraven automatický generátor náhodných testů slovních druhů. Otestujte své znalosti slovních druhů. Je prokázáno, že vyplňováním testů a kvízů se učená látka lépe zapamatuje.

Principy třídění slov:

Existují 3 kritéria, podle kterých můžeme slovní druhy dělit - sémantické (věcně obsahové), morfologické (tvaroslovné), syntaktické (skladebné).