TESTY >> Český jazyk - slovní druhy

Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách.

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 5. Slovesa / Verba
 7. Předložky / Prepozice
 4. Číslovky / Numeralia

--------------------------------------------------------

 3. Zájmena / Pronomina
 6. Příslovce / Adverbia
 9. Částice / Partikule
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 5. Slovesa / Verba
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 1. Podstatná jména / Substantiva
 3. Zájmena / Pronomina

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 1. Podstatná jména / Substantiva
 3. Zájmena / Pronomina

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 5. Slovesa / Verba
 8. Spojky / Konjunkce
 6. Příslovce / Adverbia

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 6. Příslovce / Adverbia
 5. Slovesa / Verba
 9. Částice / Partikule

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 3. Zájmena / Pronomina
 5. Slovesa / Verba
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 3. Zájmena / Pronomina
 
 9. Částice / Partikule
 6. Příslovce / Adverbia


--------------------------------------------------------