TESTY >> Český jazyk - slovní druhy

Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách.

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 5. Slovesa / Verba
 8. Spojky / Konjunkce
 10. Citoslovce / Interjekce

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 3. Zájmena / Pronomina
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 3. Zájmena / Pronomina
 7. Předložky / Prepozice

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 3. Zájmena / Pronomina
 8. Spojky / Konjunkce
 5. Slovesa / Verba
 4. Číslovky / Numeralia

--------------------------------------------------------

 5. Slovesa / Verba
 4. Číslovky / Numeralia
 9. Částice / Partikule
 7. Předložky / Prepozice

--------------------------------------------------------

 1. Podstatná jména / Substantiva
 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 3. Zájmena / Pronomina
 5. Slovesa / Verba
 9. Částice / Partikule

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 6. Příslovce / Adverbia
 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva


--------------------------------------------------------