TESTY >> Český jazyk - slovní druhy

Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách.

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 8. Spojky / Konjunkce
 5. Slovesa / Verba
 4. Číslovky / Numeralia

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 3. Zájmena / Pronomina
 10. Citoslovce / Interjekce
 2. Přídavná jména / Adjektiva

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 6. Příslovce / Adverbia
 4. Číslovky / Numeralia
 2. Přídavná jména / Adjektiva

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 6. Příslovce / Adverbia
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 4. Číslovky / Numeralia

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 6. Příslovce / Adverbia
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 10. Citoslovce / Interjekce
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 9. Částice / Partikule
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 3. Zájmena / Pronomina
 4. Číslovky / Numeralia
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 9. Částice / Partikule
 8. Spojky / Konjunkce
 7. Předložky / Prepozice

--------------------------------------------------------

 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 5. Slovesa / Verba
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 8. Spojky / Konjunkce
 2. Přídavná jména / Adjektiva


--------------------------------------------------------