TESTY >> Český jazyk - slovní druhy

Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách.

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 4. Číslovky / Numeralia
 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 7. Předložky / Prepozice
 6. Příslovce / Adverbia
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 3. Zájmena / Pronomina
 9. Částice / Partikule
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 3. Zájmena / Pronomina
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 7. Předložky / Prepozice
 6. Příslovce / Adverbia

--------------------------------------------------------

 9. Částice / Partikule
 4. Číslovky / Numeralia
 6. Příslovce / Adverbia
 

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 1. Podstatná jména / Substantiva
 7. Předložky / Prepozice
 3. Zájmena / Pronomina

--------------------------------------------------------

 5. Slovesa / Verba
 1. Podstatná jména / Substantiva
 7. Předložky / Prepozice
 2. Přídavná jména / Adjektiva

--------------------------------------------------------

 9. Částice / Partikule
 3. Zájmena / Pronomina
 4. Číslovky / Numeralia
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 4. Číslovky / Numeralia
 5. Slovesa / Verba
 7. Předložky / Prepozice

--------------------------------------------------------

 5. Slovesa / Verba
 3. Zájmena / Pronomina
 4. Číslovky / Numeralia
 10. Citoslovce / Interjekce


--------------------------------------------------------