TESTY >> Český jazyk - slovní druhy

Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách.

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce
 9. Částice / Partikule
 10. Citoslovce / Interjekce

--------------------------------------------------------

 3. Zájmena / Pronomina
 9. Částice / Partikule
 6. Příslovce / Adverbia
 7. Předložky / Prepozice

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 3. Zájmena / Pronomina
 7. Předložky / Prepozice
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 3. Zájmena / Pronomina
 8. Spojky / Konjunkce
 9. Částice / Partikule
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 6. Příslovce / Adverbia
 3. Zájmena / Pronomina

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 3. Zájmena / Pronomina
 8. Spojky / Konjunkce
 4. Číslovky / Numeralia

--------------------------------------------------------

 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 5. Slovesa / Verba
 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 3. Zájmena / Pronomina


--------------------------------------------------------