TESTY >> Český jazyk - slovní druhy

Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách.

--------------------------------------------------------

 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce
 3. Zájmena / Pronomina
 9. Částice / Partikule

--------------------------------------------------------

 4. Číslovky / Numeralia
 5. Slovesa / Verba
 8. Spojky / Konjunkce
 7. Předložky / Prepozice

--------------------------------------------------------

 6. Příslovce / Adverbia
 3. Zájmena / Pronomina
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 1. Podstatná jména / Substantiva
 3. Zájmena / Pronomina
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 4. Číslovky / Numeralia

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 3. Zájmena / Pronomina
 2. Přídavná jména / Adjektiva

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 9. Částice / Partikule
 5. Slovesa / Verba
 2. Přídavná jména / Adjektiva

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 2. Přídavná jména / Adjektiva
 9. Částice / Partikule
 1. Podstatná jména / Substantiva

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 9. Částice / Partikule
 6. Příslovce / Adverbia
 8. Spojky / Konjunkce

--------------------------------------------------------

 8. Spojky / Konjunkce
 7. Předložky / Prepozice
 3. Zájmena / Pronomina
 5. Slovesa / Verba

--------------------------------------------------------

 7. Předložky / Prepozice
 3. Zájmena / Pronomina
 9. Částice / Partikule
 8. Spojky / Konjunkce


--------------------------------------------------------